UTVIDET DEL AV BARNEHAGENS ÅRSPLAN

Nedenfor finnes linker til mer dyptpløyende fagstoff knytta til Barnehagens årsplan:

Barns språkutvikling:

https://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=17614

https://lesesenteret.uis.no/

https://sprakhjerte.com/

http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/sprak-og-tale/spesifikke-sprakvansker/spesifikke-sprakvanskar-oppdage-vansken/

https://barnehage.salaby.no/sirkushagen

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/sprak-i-barnehagen–mye-mer-enn-bare-prat/1.-sprakstimulering/sprakmiljo-og-barnas-sprak/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/sprak-i-barnehagen–mye-mer-enn-bare-prat/3.-spraktilegnelse/forsinket-sprakutvikling-og-sprakvansker/

Mobbing:

Artikkel: Mobbing i barnehagen, et sosialt fenomen.