Priser

Stortinget har besluttet å øke prisene for oppholdsbetaling i barnehage fra 01.01.2020. Se HER for mer informasjon

NEDENFOR ER LISTE OVER PRISER PÅ OPPHOLDSBETALING I BRATTÅS BARNEHAGE:

Alle foresatte mottar faktura på epost. Det er forskuddsvis betaling av plass med forfall den 1.i måneden. Juli er betalings fri. Kostpris inkluderer lunsj som er brødmåltid eller et varmt måltid samt knekkebrød til ettermiddagsmåltidet.

Vi har søskenmoderasjon/rabatt. Se eget punkt under betalingsreglement.

BETALINGSREGLEMENT FOR BRATTÅS BARNEHAGE AS

Brattås barnehage følger de enhver tids gjeldene regelverk om foreldrebetaling som er fastsatt av lokale og nasjonale myndigheter.

Gjensidig plikt til samarbeid

Det foreligger en gjensidig plikt til å rette opp feil som måtte oppstå i forbindelse med fakturering av foreldrebetaling. Er det  foretatt feil i fakturering, kan barnehagen starte nødvendige justeringer fra neste faktura etter avtale med foreldre. Har du ikke mottatt faktura før den 1.mnd må dette gis beskjed om innen forfall som er den 1.

Takke ja til tilbud om barnehageplass

Når man takker ja til en barnehageplass ved hovedopptaket, kjøper man plassen fra og med 1. august selv om oppstart av barnehageplassen kan forekomme noe senere. Dette er fordi vi vil at alle barn og foreldre skal tas godt i mot og bli trygge i nye omgivelser. Dersom oppstart av plass blir tildelt etter 15. august, og at dette ikke er av eget ønske, kan første foreldrebetaling halveres.

Innkreving av foreldrebetaling Brattås Barnehage krever inn foreldrebetaling for 11 måneder i løpet av et kalenderår. Juli er betalingfri måned. Makspris på barnehageplass er fastsatt gjennom” forskrift om foreldrebetaling §1”

Reise/turkasse:

Det innbetales kr: 150,- per barn i året som går til eskusjoner og spesielle turer i forbindelse med ekstraordinære arrangementer som sommerturer, konserter, gårdsbesøk etc. Dette kommer normalt som et tillegg på faktura i januar og er vedtatt av foreldrerådet i barnehagen pr. 10.10.2011. Vedtaket kan årlig tas opp til evaluering av foreldrerådet og summen kan konsumprisindeksreguleres kun ved foreldrerådets samtykke.

Kostpenger

Barnehageprisen inkluderer oppholdsbetaling utfra plasstørrelse samt penger til mat for en måned av gangen. Kostpenger inkluderer to måltider per dag eksklusiv frokost.

Rutiner for oppholdsbetaling

1. Betaling skjer forskuddsvis innen den 1. i måneden. Faktura utsendes midt i måneden med 10 dagers betalingsfrist.

2. Dersom betaling ikke skjer innen fristen sendes 1.purring med 14 dagers betalingsfrist. Det blir beregnet forsinkelsesrente/morarente av utestående beløp.

3. Hvis ikke 1.purring betales innen fristens utløp, vil det komme en 2. purring/inkassovarsel med 14 dagers frist til å betale. Samtidig sender barnehagen varsel om at man mister plassen hvis inkassovarselet ikke betales innen fristen.

Fritak fra betaling ved barns sykdom

Ved lengre tids sykdom hos barnet/barna kan man søke om fritak fra foreldrebetaling. Søknad sendes skriftlig til barnehagen.

Behov for endret oppholdstid

Det kan søkes om endring av plass dersom barnehagen får fyllt opp resterende del av barnehageplass dom frigjøres bed en eventuell godkjenning av endret oppholdstid. Endring av oppholdstid til sitt/sine barn skal  søkes om gjennom foreldreportalen(se Færder kommune sine nettsider.)Søknad må foreligge Barnehagen senest 1.måned før ønsket endring av plass.

Oppsigelse av plassen

Oppsigelse av barnehageplass skal være skriftlig og gjøres gjennom “foresatteportalen” på Nøtterøy kommune sine hjemmesider. Link: https://notteroy.ist-asp.com/notteroypub/login.htm

Oppsigelsestiden er 2 måneder regnet fra den 1. i måneden. Oppholdsbetaling og kostpenger betales ut oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden gjelder også de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og takker nei til plassen. Dersom foreldrebetalingen uteblir over to måneder eller at nedbetalingsplan ikke følges, kan barnehagen si opp plassen til barnet.

Endring av betaler

Hvis mottaker av faktura for oppholdsbetaling endres, skal dette meldes skriftlig. Meldingen skal undertegnes av begge foreldre/foresatte, evnt. Ny og tidligere betaler. Endring av betaler iverksettes fra den 1. i den påfølgende måneden etter at melding er gitt.

Søskenmoderasjon

Etter “forskrift om foreldrebetaling i barnehager §3” yter kommunen tilskudd til moderasjonsordning for søskengrupper. Det gis 30% avslag på oppholdsbetaling for 2.barn og 50% avslag på oppholdsbetaling for 3. barn. Har man barn i ulike barnehager vil søskenmoderasjon gis i den barnehagen der det/de yngste barnet/a går.