Barnehagens samarbeidsutvalg

Kontaktinformasjon til Samarbeidsutvalget:  su@brattaasbarnehage.no

Brattås barnehage har et eget samarbeidsutvalg som består av foreldre og personal i Brattås barnehage. Samabeidsutvalget er lovpålagt og hjemlet i barnehagelovens § 4:

“For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.”

 

Samarbeidsutvalget har egen epost: su@brattaasbarnehage.no